dimarts, 2 de desembre de 2008

Primers resultats de l'Agenda 21

L’Agenda 21 de Tortosa segueix avançant i ja es comencen a entreveure les primeres dades de l’anàlisi.
Aquest mes de novembre ha finalitzat la realització de l‘enquesta a la ciutadania i, actualment s’està fent el buidatge de les dades. També durant aquest mes, s’han presentat els primers esborranys dels capítols de la memòria de l’agenda 21 a la Comissió Tècnica de l’ajuntament.
Les dades de que es disposen encara són provisionals, però ja es comencen a definir els principals punts forts i punts febles del municipi i en els que caldrà treballar-hi a partir del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS).
Entre els punts forts de Tortosa destaquen la potencialitat del medi natural i el patrimoni cultural del municipi.
Un altre aspecte a mencionar és que, tot i que han anat augmentant al llarg dels darrers anys, les eficiències de recollida selectiva de residus (vidre, paper, envasos i matèria orgànica) són baixes respecte els objectius del PROGREMIC (Programa de Gestió dels Residus Municipals de Catalunya). Relacionat amb això, des de l’ajuntament i el Consorci de Residus del Baix Ebre (REBE), s’acaba de desenvolupar una campanya d’informació i sensibilització de la nova recollida selectiva amb el nou sistema EASY.
En la mobilitat, destaca l’elevat ús del vehicle privat, el baix ús del transport públic i la manca d’aparcaments dissuasoris (aparcaments estratègics per evitar l’accés a zones d’elevat trànsit) al municipi. Així, és necessari que tots els agents implicats considerin aquest fet per tal d’incloure línies d’acció i programes amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat i fomentar l’ús del transport públic. L’ajuntament, avançant-se al Pla d’Acció ja ha plantejat diferents iniciatives per avançar cap a la mobilitat sostenible.
Aquests aspectes, entre d’altres, són els que caldrà donar resposta des del Pla d’Acció, en consonància amb la nova proposta del POUM.
Pel que fa a la participació ciutadana, el dia 30 d’octubre es va reunir el Consell de Participació per tal de seguir incorporant propostes a l’anàlisi. Addicionalment, el dijous 4 de desembre a l’Auditori Felip Pedrell tindrà lloc el Fòrum de Participació obert a tota la ciutadania que donarà per tancada la fase d’anàlisis i obrirà la de diagnosi i actuació.
“Apostem tots per un futur sostenible de la nostra ciutat. El proper dijous, 4 de desembre, a les 20h. a l’Auditori Felip Pedrell: Fòrum ciutadà “Com és la nostra ciutat?" o "La Tortosa on vivim” o "Tortosa avui?" ......
Es realitzarà la presentació de les principals conclusions sobre l’estat actual del municipi, primer pas en l’elaboració de l’Agenda 21 de Tortosa.