dimecres, 11 de novembre del 2009

CONVENI NOVA EMD CAMPREDÓ

Donat que ha hagut gent que no va poder estar el dia de la reunió informativa sobre la nova EMD de Campredó per raons estudiantils o professionals, aquí teniu el conveni que han suscrit l'Ajuntament de Tortosa i la futura EMD de Campredó.
Des d'aquí també volia donar les gràcies a tots els campredonencs i campredonenques que van anar a votar al diumenge, ja sigui per donar el SI com per donar el NO o el vot en blanc al referèndum. És important que des de fora es vegi que a la gent del poble li interessa el seu futur i la forma en que a partir d'ara ens gestionarem. Bé, a partir de que oficialment quedi constituïda la nova EMD de Campredó. Segons els passos o tràmits a seguir, un cop que l'Ajuntament envie tota la documentació al Departament de Governació i Administracions Públiques, i la Generalitat aprove la resolució pertinent. Però primer, l'expedient de l'EMD de Campredó haurà de passar el dictament de la comissió de delimitació territorial (que no es reunirà fins al febrer) i també el vist-i-plau de la comissió jurídica assessora. Segurament per a finals de l'any vinent, principis del 2011 tindrem la nostra EMD a casa.
Si algú té algun altre dubte sobre algun punt del conveni, no dubte en enviar-me un correu i gustosament li respondre.

CONVENI ENTRE l’AJUNTAMENT DE TORTOSA i LA FUTURA EMD DE CAMPREDÓ

PREÀMBUL

Campredó és un poble integrat en el municipi de Tortosa, que ha acreditat la seva vocació d’autogovern local.

Amb la finalitat d’institucionalitzar aquesta vocació d’autogovern es preveu constituir Campredó com a EMD, per la qual cosa cal elaborar el corresponent Conveni regulador de les relacions entre l’Ajuntament de Tortosa i la futura EMD de Campredó.

El Conveni esmentat ha de recollir la delimitació de l’àmbit territorial de la futura EMD, així com el seu patrimoni, les competències que ha d’exercir, el personal amb què ha de dotar-se i els aspectes econòmics de la seva hisenda.

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1. Potestats.

Es reconeixen expressament les potestats pròpies de l’EMD de Campredó, en la seva condició d’ens territorial, d’acord amb allò establert en els articles 8 i 83.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que són:


a) La reglamentària i la d’autoorganització.

b) La tributària, excepte en relació a impostos municipals, i la financera, sense perjudici d’allo establert en l’article 83.3 abans referit.

c) La de programació o de planificació.

d) L’expropiatòria, sense perjudici d’allo establert en l’article 83.3 abans referit.

e) La d’investigació, d’atermenament i de recuperació d’ofici dels seus béns.

f) La d’execució forçosa i la sancionadora.

g) La de revisió d’ofici dels seus actes i acords.

Article 2. Prerrogatives

Alhora, d’acord amb l’article 8.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es reconeixen expressament a l’EMD de Campredó les prerrogatives següents:

a) La de presumpció de legitimitat i la d’executivitat dels seus actes i acords.

b) La d’inembargabilitat dels seus béns i drets, en els termes establerts per les lleis, i les de prelació, de preferència i altres prerrogatives reconegudes a la hisenda pública en relació als seus crèdits, sense perjudici de les que corresponen a les altres administracions públiques.

c) La d’exempció dels impostos de l’Estat i de la Generalitat, en els termes establerts per les lleis.

Article 3. Competències pròpies legals.

Es reconeixen expressament com a competències pròpies de l’EMD de Campredó, d’acord amb allò establert en l’article 82 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, les següents:

a) La vigilància dels béns d'ús públic i dels comunals.

b) La conservació i l'administració del seu patrimoni, inclòs el forestal, i la regulació de l’aprofitament dels seus béns comunals.

c) L'enllumenat públic i la neteja viària.

d) L’execució d’obres i la prestació de serveis de competència municipal d’interès exclusiu de l’entitat, quan no són a càrrec del municipi respectiu o de la comarca.

e) L'ordenació del trànsit de vehicles i de persones en el seu àmbit.

f) La conservació i manteniment dels parcs i jardins i del patrimoni històric i artístic del seu àmbit.

g) Les activitats culturals i esportives directament vinculades a l'entitat.

Article 4. Convenis.

Respecte a aquestes competències, això no obstant, de mutu acord ambdós ens locals podran establir els corresponents convenis per tal que la prestació de cada servei dins l'àmbit territorial de l’EMD de Campredó sigui exercida per l'Ajuntament de Tortosa, directament o a través d'empreses concessionàries. L'EMD de Campredó formularà totes les propostes adients en aquest sentit, que seran considerades degudament per l’Ajuntament.

TÍTOL I. DELIMITACIÓ TERRITORIAL

Article 5. Delimitació territorial.

D’acord amb el plànol adjunt, l’àmbit territorial de la futura EMD de Campredó és coincident amb l’actual Partida de Campredó, presentant l’atermenament següent:

A) al Nord:

a) Amb la Partida de Sant Llàtzer, Polígon 81, parcel.la 112

b) Camí de la Creu de Coll Redó

c) Camí de Vinaixarop.

B) al Sud:

a) Amb el terme municipal de l’Aldea

b) Terme municipal d’Amposta (Riu Ebre)

c) Riu Ebre

C) a l’Est: amb el terme municipal de l’Aldea, i

D) a l’Oest:

a) Amb la Partida de Sant Llàtzer, Polígon 126, parcel.les núms. 20, 16 i 14

b) Carretera C-42

c) Camí de l’Ardiaca

d) Partida Sant Llàtzer:

- Polígon 120, parcel.les núms. 60, 59, 58, 56, 55, 45, 44, 43, 42 i 41.

- Polígon 119, parcel.les núms. 41, 37, 35, 34, 33, 32, 23 i 22.

- Polígon 82, parcel.les núms. 20, 63, 76 i 77.

- Polígon 117, parcel.les núms. 45, 43, 40 i 38

TÍTOL II. BÉNS I DRETS

Article 6. Béns i drets.

6.1. A títol de successió administrativa, es transfereix a l’EMD de Campredó la plena propietat dels béns municipals situats en el seu àmbit territorial, dels quals l’Ajuntament de Tortosa n’és titular, relacionats en l’annex I al present Conveni. En el termini màxim de dos anys des de la constitució de l’EMD de Campredó es procedirà al canvi de titularitat registral dels béns a ella transferits.

6.2. Sense perjudici de l’exercici de les seves potestats, l’EMD de Campredó adquirirà la plena titularitat dominical dels terrenys objecte de cessió obligatòria i gratuïta a favor de l’administració local actuant, per raó de l’execució d’actuacions urbanístiques, sense més excepció que els béns patrimonials relatius a l’aprofitament mitjà que correspongui.

6.3. L’EMD de Campredó podrà ordenar, liquidar i recaptar taxes sobre la utilització privativa o l’aprofitament especial dels seus béns de domini públic, excepte en l’àmbit dels polígons industrials situats en l’àmbit territorial de l’EMD de Campredó.

TÍTOL III. COMPETÈNCIES

Article 7. Governació.

L’EMD de Campredó, en el seu àmbit, tè competència plena en l’ordenació i la gestió en les matèries següents:

a) Atorgar autoritzacions d’ocupació del domini públic, excepte concessió administrativa.

b) Ordenació del trànsit de vehicles i persones.

c) Col.locació i conservació de senyalització viària horitzontal i vertical, previ informe de la Policia Local.

d) Assignar noves denominacions i canviar la nomenclatura de les vies públiques i els espais públics situats en l’àmbit territorial de l’EMD de Campredó, notificant-ho a l’Ajuntament.

e) Col.locació i conservació de plaques de carrers i números de policia.

f) Proposta de Festes Locals.

Article 8. Policia Local.

La Policia Local prestarà el servei en l’àmbit de Campredó, comunicant les incidències del servei a l’EMD.

Article 9. Junta Local de Seguretat.

Convidat per l’Alcalde de Tortosa, el President de l’EMD de Campredó podra assistir i intervenir en les sessions de la Junta Local de Seguretat en les quals s’hi hagi de tractar assumptes que afectin l’àmbit territorial de l’EMD de Campredó.

Article 10. Protecció civil.

L’Ajuntament incorporarà al President de l’EMD de Campredó als protocols d’emergència que afeten específicament els Polígons Industrials.

Article 11. Urbanisme i patrimoni.

L’EMD de Campredó tè competència plena en l’ordenació i la gestió en les matèries següents:

a) Conservació i administració dels seus béns.

b) Conservació de vies urbanes.

c) Conservació i manteniment del patrimoni històric

d) Conservació i manteniment de parcs, jardins i l’arbrat de la via pública.

e) Manteniment i millora de camins municipals

f) Manteniment de mobiliari urbà, parcs infantils i fonts.

Article 12. Sanitat i serveis socials.

12.1. L’EMD de Campredó tè competència plena en l’ordenació i la gestió en els serveis municipals següents:

a) Promoció d’activitats socials

b) Manteniment integral del consultori mèdic

c) Manteniment integral del Casal F. Llop

12.2. L’Ajuntament de Tortosa i l’EMD de Campredó mantindran les relacions de col.laboració en matèria de prestació, per part de l’Ajuntament i a les dependències de l’EMD, dels serveis de socials adreçats a la població de Campredó. A tots aquests efectes, si així procedeix, ambdós ens subscriuran conveni de col.laboració.

Article 13. Serveis públics.

13.1. L’EMD de Campredó té competència plena en l’ordenació i la gestió dels serveis

municipals següents:

a) Neteja viària

b) Enllumenat públic

c) Mercats no pernaments a la via pública

13.2. No obstant l’apartat anterior, l’EMD de Campredó delega en l’Ajuntament de Tortosa, la gestió dels serveis de neteja viària i d’enllumenat públic, que es prestaran d’acord amb els respectius contractes de gestió de serveis vigents actualment. En el moment de contractar-se novament aquests serveis, l’Ajuntament sol.licitarà informe previ a l’EMD. Això no obstant, en qualsevol moment l’EMD de Campredó podra formular propostes relatives a la prestació del servei, que l’Ajuntament haurà de valorar. A tots aquests efectes, si així procedeix, ambdós ens subscriuran conveni de col.laboració.

13.3. L’Ajuntament de Tortosa continuarà prestant el servei de manteniment integral dels polígons industrials situats en l’àmbit territorial de l’EMD de Campredó.

Article 14. Ensenyament.

14.1. L’EMD de Campredó tè competència plena en l’ordenació i la gestió en les matèries i serveis següents:

a) Conservació d’edificis escolars i instal.lacions

b) Neteja d’edificis escolars

c) Organització d’activitats i cursos

14.2. Correspon a l’EMD de Campredó la representació municipal al Consell Escolar del CEIP de Campredó.

Article 15. Altres serveis.

15.1. L’EMD de Campredó tè competència plena en l’ordenació i la gestió en les matèries i serveis municipals següents:

a) Activitats culturals, així com gestió i manteniment d’quipaments culturals

b) Festes

c) Fires

d) Activitats esportives, així com gestió i manteniment d’instal.lacions esportives

e) Atorgament de subvencions, en el seu àmbit.

f) Lleure.

g) Joventut

h) Turisme

15.2. Sense perjudici de l’exercici de les competències ara relacionades, l’Ajuntament de Tortosa podrà dur a terme a Campredó accions en aquestes matèries, prèvia comunicació a l’EMD de Campredó.

Article 16. Altres matèries.

16.1. L’EMD de Campredó tè competència plena en l’ordenació i la gestió en matèria d’atorgament d’honors i distincions, i d’agermanaments.

16.2. Representació en altres ens municipals: Entre totes les EMD’s del municipi es triarà un representant al Consell d’Administració de les societats municipals que desenvolupin actuacions dins del seu àmbit territorial.

TÍTOL IV. HISENDA

Article 17. Recursos de l’EMD.

Són recursos de l’EMD de Campredó, els següents:

a) Els rendiments del seu patrimoni.

b) Les taxes per l’ús o aprofitament especial del seu domini públic.

c) Les taxes per la prestació de serveis de la seva competència.

d) Els preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva competència.

e) Contribucions especials.

f) Les transferències de l’Ajuntament de Tortosa.

g) Les transferències o subvencions d’altres ens públics o privats.

h) El producte de la alienació del seu patrimoni.

i) El producte d’operacions de crèdit.

j) Altres recursos, d’acord amb la llei.

Article 18. Taxes i preus públics.

A títol merament enunciatiu, l’EMD podrà imposar i recaptar taxes (o, en el seu cas, preus públics) pels conceptes següents:

a) Ocupació de la via pública amb taules i cadires.

b) Guals i reserves d’espais per a càrrega i descàrrega.

c) Per utilització de piscines i altres instal.lacions.

d) Per expedició de documents administratius.

e) Per assistència a actes festius.

f) Per la realització de cursos.

Article 19. Altres facultats.

19.1. L’EMD de Campredó és plenament competent en l’ordenació en matèria de taxes i preus públics per la prestació de serveis i per l’ús privatiu o l’aprofitament especial del seu domini públic, així com per imposar i ordenar contribucions especials. També per establir i modificar preus públics per raó de la prestació de serveis, d’acord amb la llei.

19.2. L'EMD de Campredó és plenament competent per liquidar i recaptar les seves taxes, preus públics, contribucions especials i altres ingressos que li corresponguin per raó de la prestació de serveis, la realització d’activitats, l’execució de projectes o l’ús privatiu o l’aprofitament especial dels seus béns de domini públic.

19.3 D’acord amb la legislació vigent en matèria d’hisendes locals, l’EMD de Campredó podrà delegar en altres ens supramunicipals la gestió i la recaptació dels conceptes anteriorment indicats.

TÍTOL V. RELACIONS FINANCERES

Article 20. Participació de l’EMD en els ingressos l’Ajuntament de Tortosa.

20.1. La participació de l’EMD de Campredó en els ingressos de l’Ajuntament de Tortosa s’articula mitjançant dues transferències anuals de l’Ajuntament de Tortosa a favor de l’EMD de Campredó:

a) una transferència corrent, pel concepte de participació en els ingressos corrents de l’Ajuntament de Tortosa, i

b) una altra de capital, pel concepte de participació en els ingressos de capital de l’Ajuntament de Tortosa.

20.2. L’import de cadascuna de les transferències anuals de caràcter corrent serà el resultant de l’aplicació de la fòrmula que s’indica en l’apartat 4 del present article; i el corresponent fluxe efectiu de fons atendrà el que estableix l’apartat 5 d’aquest article.

20.3. L’import de cadascuna de les transferències anuals de capital serà el resultant de l’aplicació de la fòrmula que s’indica en l’apartat 6 del present article; i el corresponent fluxe efectiu de fons atendrà el que estableix l’apartat 7 d’aquest article.

20.4. La fòrmula per al càlcul i la determinació de l’import de cada transferència anual de caràcter corrent és la següent:

TCn = (( RLn (IBI-U + IVTM + PTE) x 0,40 x HNn )) + (( RLn (IIVTNU + ICIO + TLlU) x 0,60 x HNn ))

HMn HMn

TCn: Transferència corrent corresponent a l’any n

RLn: Recaptació líquida corresponent a l’exercici n que inclou pressupost corrent i tancats dels conceptes IBI-U + IVTM + PTE, per una part, i de IIVTNU + ICIO+TLlU, per l’altra.

IBI-U: Impost sobre béns immobles, urbana.

IVTM: Impost sobre vehicles de tracció mecàrica.

PTE: Participació de l’Ajuntament en els ingressos de l’Estat.

HNn: Nombre d’habitants de l’EMD a 1 de gener de l’any n, segons l’INE o ens que el substitueixi en les seves funcions.

HMn: Nombre d’habitants del municipi Tortosa a 1 de gener de l’any n, segons l’INE o ens que el substitueixi en les seves funcions.

IIVTNU: Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

ICIO: Impost sobre construccions, instal.lacions i obres.

TLlU: Taxa per llicències urbanístiques.

20.5. El fluxe de fons, de l’Ajuntament de Tortosa a l’EMD de Campredó, relatiu a la transferència corrent anual és el següent:

a) Durant el primer semestre de l’any n, lliurament mensual de fons per import de la dotzava part del 90% de la quantia anual de la transferència corresponent a l’any n-2.

b) Durant el mes de juliol de l’any n, determinar l’import de la liquidació definitiva del 100% de l’any n-1 per la diferència de la quantia de la TCn-1 menys els imports lliurats a compte durant l’any n-1, que serà liquidat durant el mes de juliol de l’any n.

c) Durant el segon semestre de l’any n, lliurament mensual de fons per import de la dotzava part del 90% de la quantia anual de la transferència corresponent a l’any n-1.

20.6. La fòrmula per al càlcul i la determinació de l’import de cada transferència anual de capital, consistent en la participació en els ingressos de capital de l’Ajuntament de Tortosa, Capítols VI, IX, amb l’IAE territorialitzat i el cànon per l’ocupació de domini públic per parcs eòlics a tot el terme municipal (amb un import mínim garantit de 70.000,00 euros anuals), és la següent:

TCAn = (40% HNn x Cap VIn) + (55% HNn x Cap IXn) + 3,5% (IAEn-1+ CPAn-1)

HMn HMn

TCAn: Transferència de capital corresponent a l’any n.

HNn: Nombre d’habitants de l’EMD a 1 de gener de l’any n.

HMn: Nombre d’habitants del municipi Tortosa a 1 de gener de l’any n.

Cap VIn: Import del Capítol VI de l’estat d’ingressos de l’Ajuntament corresponent a l’any n.

Cap IXn: Import del Capítol IX de l’estat d’ingressos de l’Ajuntament corresponent a l’any n, excepte els préstecs hipotecaris per a l’adquisició d’immobles.

IAEn-1: Recaptació líquida neta de Impost sobre activitats econòmiques en l’àmbit territorial de l’EMD corresponent a l’any n-1.

CPAn-1: Recaptació líquida neta pel concepte de cànon per l’ocupació de domini públic per parcs eòlics en l’àmbit territorial de l’EMD, corresponent a l’any n-1.

20.7. El fluxe de fons, de l’Ajuntament de Tortosa a l’EMD de Campredó, relatiu a la transferència de capital anual és la següent:

a) Lliurament durant el mes de juliol de l’any n, pel que fa a l’IAEn-1 i CPAn-1;

b) Lliurament dels Capítols VIn i XIn de l’estat d’ingressos del Pressupost de l’Ajuntament de Tortosa a mesura que siguin disponibles.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera

Amb efectes des del dia 1 de gener següent a la data de constitució de la seva Comissió Gestora, l’EMD de Campredó es subrogarà en els contractes laborals subscrits per l’Ajuntament de Tortosa respecte del personal que, prestant serveis en l’àmbit de Campredó, hagi de ser transferit a l’EMD de Campredó per raó de la prestació dels serveis muinicipals de la seva competència.

Segona

Amb efectes des del dia 1 de gener següent a la data de constitució de la seva Comissió Gestora, l’EMD de Campredó es subrogarà en els contractes administratius de serveis subscrits per l’Ajuntament de Tortosa corresponents a la neteja de les dependències del consultori mèdic local i del CEIP de Campredó.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest conveni tindrà una vigència de vuit anys a partir de l’última aprovació pel Ple de l’Ajuntament de Tortosa o de l’EMD de Campredó.

Tortosa, setembre de 2009

ANNEX I

RELACIÓ DE BÉNS QUE HAN DE CONSTITUIR EL PATRIMONI DE L’EMD DE CAMPREDÓ

Núm. ordre Núm. finca registral Ús Situació

1 39108 Camp futbol c/. Escardó Valls

2 10452 Escoles Font de Quinto Font de Quinto

3 pendent Magatzem c/. Don Alvaro, 57

4 18904 Casal Francesc Llop c/. Benicarló, 7-13

5 34987 Ampl. Camp futbol c/. Escardó Valls

6 41420 Ampl. Camp futbol c/. Escardó Valls

7 22638 Torre Llotja Camí Salva-aigües

8 21178/1908 Torre Ayuso Diseminat

_________________________________________________________________________